Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Důležité informace > Platby za odpad v roce 2022

Platby za odpad v roce 2022Datum konání:
29.11.2021
Datum ukončení:
31.5.2022

V lednu 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa (s účinností od 1.1.2022) v podobě nových zákonů a prováděcích vyhlášek. Tyto nové právní předpisy vycházejí z ambiciózních plánů Evropské unie, která přijatými opatřeními reaguje na zhoršující se stav životního prostředí. Jedním z cílů odpadové legislativy je zefektivnit využití recyklovatelného odpadu a eliminovat množství komunálního odpadu, který končí na skládkách. Proto je zavedeno i tzv skládkovné, které obce (původce odpadu) za uložení platí.

Nová odpadová legislativa zároveň zcela mění možnosti, jak vybírat a stanovovat poplatky za komunální odpad. Nově jsou všechny poplatky obsaženy v jediném zákoně, a to zákoně o místních poplatcích. Obec má tak možnost zvolit ze dvou variant poplatků, které mezi sebou nelze kombinovat.

 • místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
  • poplatníkem by byl každý trvalé přihlášený občan v obci, popřípadě vlastník nemovitosti, ve které nikdo k trvalému pobytu přihlášen není
  • výše poplatku 1.200 Kč/osoba/rok
 • místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, přičemž si obec musí vybrat některý ze základů:
  • kapacita soustřeďovacích prostředků (1 Kč/l),
  • hmotnost vyprodukovaného odpadu (6 Kč/Kg),
  • objem vyprodukovaného odpadu (1 Kč/l).

Zastupitelstvo zvažovalo všechny varianty, zvláště kladlo důraz na motivaci pro třídění, která nám v případě č. 1 moc nevycházela. Proto jsme se rozhodli pro variantu č. 2 s variantou objemu, tedy nadále velikost nádoby a frekvence svozu. Rozpočítali jsme náklady obce na odpadové hospodářství a cenu jsme tedy stanovili na 1 Kč/ l odpadu.

S ohledem na výše popsané tedy nadále upozorňujeme na možnost vlastních nádob na plast, papír a bioodpad u svých nemovitostí a zároveň zavádíme možnost nádob na komunální odpad o objemu 80 l (nádobu lze na OÚ zakoupit za 770 Kč). Dále upozorňujeme, že nemovitosti, u kterých je možné provádět svoz odpadu svozovou společností, mají povinnost mít vlastní individuální nádobu na komunální odpad.

Platbu za odpad bud možné provádět od 2.1.2022, informace budou na internetových stránkách obce. Veškeré platby za odpad, psa, pronájmy pozemků či veřejných prostranstvích bude možné nově provádět přes platební portál středočeského kraje, odkaz budete mít na stránkách obce, ve kterém snadno vyberete druh poplatku a zaplatíte bezpečně bezhotovostně, třeba platební kartou. Platby samozřejmě můžete provést i na pokladně obecního úřadu v hotovosti či kartou.

POZOR – platby provádějte bez vyzvání, poplatek je splatný 31.3.2022. Teprve po datu splatnosti budeme posílat upomínky, kdy poplatek můžeme navýšit až trojnásobně. Známky na popelnice vám po úhradě poplatku doručíme. Platnost známek za rok 2021 skončí 28.2.2022.

Úplné znění vyhlášek naleznete na internetových stránkách obce Hrusice https://www.obec-hrusice.cz/vyhlasky-zakony nebo jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

Ceny za svoz odpadu v roce 2022

Velikost nádoby v litrech

Frekvence svozu

Cena za nádobu za rok

Cena za den

240

Měsíčně

                             2 880 Kč

                  8 Kč

240

1*14 dnů

                             6 240 Kč

                17 Kč

120

Měsíčně

                             1 440 Kč

                  4 Kč

120

1*14 dnů

                             3 120 Kč

                  9 Kč

80

Měsíčně

                                 960 Kč

                  3 Kč

80

1*14 dnů

                             2 080 Kč

                  6 Kč

Nemovitosti bez nádoby 120 l pytle

měsíčně

                             1 440 Kč

                  4 Kč

Platby od 1.1.2022 provádějte zde Logo_PP_SK.png

Majitelé nemovitostí, kde není možné provádět individuální svoz (tedy pouze pokud nelze nemovitost obsloužit svozovou společností), mají 12 pytlů o objemu 120 l. Pytle s komunálním odpadem následně ukládají do sběrných černých kontejnerů na sběrných stanovištích a platí tedy roční poplatek ve výši 1 440 Kč. Důrazně upozorňujeme, že do těchto nádob nesmí ukládat odpad obyvatelé s povinností individuální nádoby. Pokud někomu nebude stačit vlastní nádoba, musí si na obecním úřadě zakoupit pytel na odpad s logem svozové společnosti.

Dále upozorňujeme, že u obecního úřadu lze odkládat pouze odpad dle druhů nádob a dále bioodpad, elektroodpad a železo. Jiné druhy odpadu, jako např. nábytek, sociální zařízení či nebezpečný odpad se ukládat nesmí. Prostory sběrných stanovišť jsou monitorovány kamerami se záznamem a odkládání jiných druhů odpadu je pokutováno.

Nábytek, sociální zařízení, pneumatiky a nebezpečný odpad lze ukládat každou třetí sobotu v měsíci do výkupny surovin v Senohrabech (u vlakového nádraží) a to v rámci zaplaceného poplatku za odpad (tedy po předložení OP trvale hlášeného v obci Hrusice nebo po předložení potvrzení o zaplacení odpadu v obci Hrusice). Stavební odpad likviduje stavebník sám na své náklady, nelze využít ani sběrný dvůr v Senohrabech.