O obci

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBCI

A. Zeměpisné údaje
Obec Hrusice se nalézá na jižním okraji okresu Praha-východ. Její katastrální území měří 543 ha. Kromě toho obec vlastní i některé lesní pozemky na kat. územích Mirošovic a Mnichovic. Obec sama i její katastrální území leží v geomorfologickém okrsku Ondřejovská vrchovina a Konopištská pahorkatina. Proto se také její okolí vyznačuje malebnými kopečky a místními srázy, což je potvrzeno i převýšením cca 140 m v rámci celého katastru. Nejnižší část leží v nadmořské výšce 296 m, nejvyšší část území je ve výšce až 435 m nad hladinou moře.
Katastrální území se rozkládá v oblasti mírného podnebí. Průměrná roční teplota je 7,3 °C, úhrn ročních srážek představuje 620 mm. Průměrný počet letních dnů je 40 a průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou 50.


B. Popis území obce
Území obce Hrusice je vymezeno na západě tokem Mnichovka a silnicí Mnichovice - Mirošovice, na jihovýchodě tokem Šmejkalka, východně a severně je vymezuje rovněž tento potok a silnice č. 335 z Mnichovic do Ondřejova. Zhruba středem území prochází údolí Hrusického potoka. I díky tomu je obec položena v kopcovitém terénu pahorkatinového reliéfu, a to přibližně ve středu celého katastru. Jihozápadní cíp katastrálního území protíná dálnice D 1, ostatní silniční síť má charakter okresních a místních komunikací. V území převládá zemědělská půda převážně orná. Větší lesní komplex zasahuje na severu katastru v lokalitě Vlčí halíř, menší lesní porosty jsou vázány na svahy údolí vodních toků.
Hrusice sousedí se čtyřmi obcemi. Na jihu jsou to Senohraby (jižní část Hrusic - Hrušov je na tuto obec spádově napojena), západně Mirošovice, severně Mnichovice a na východě Ondřejov.
Spádovou obcí jsou Mnichovice. Poštovní úřadovna a telefonní ústředna je v Senohrabech.


C. Počet a složení obyvatel
K 31. prosinci 2004 měla obec Hrusice celkem 480 obyvatel, z toho 241 mužů a 239 žen. Z hlediska věkové skladby tvoří mládež do 18 let věku 24 %, občané produktivního věku 58 % a důchodci 18 %. Vůbec nejsilnějšími věkovými skupinami jsou obyvatelé ve věku 16 - 25 let a 46 - 55 let. Z výdělečně činných občanů vyjíždí za prací 95 %.
K datu 31. prosince 2004 bylo v Hrusicích celkem 205 popisných čísel domů, z toho byly 152 domy trvale obývány, 53 domy sloužily pro rekreaci, osm domů bylo určeno pro občanskou vybavenost a tři domy byly rekolaudovány.
V hlavní rekreační sezóně se počet obyvatel žijících na katastru obce Hrusice prudce zvyšuje, protože v jejím okolí stojí celkem 412 chat seskupených v mnoha chatových osadách.

SOUČASNOST A BUDOUCNOST OBCE HRUSICE

V minulých částech textu se hovořilo o mnohém, co tvoří hrusic-kou současnost, byť to bylo vytvořeno v minulosti. Aby byl současný obraz obce úplný, je třeba ještě některé skutečnosti doplnit.
Hrusice jsou vzdáleny cca 35 km jihovýchodně od hlavního města Prahy. Tato okolnost je důležitá vzhledem k tomu, že mnoho hrusických občanů nalezlo v hlavním městě zaměstnání a zasenaopak mnoho obyvatel Prahy se rekreuje buď přímo v Hrusicích nebo v jejich okolí. K rekreaci kromě jiného slouží i chovný rybník Hubačov rozkládající se na katastru obce Hrusice. V samotné obci pak je i požární nádrž.
Potřeby hrusických občanů, chatařů i návštěvníků zajišťují tyto služby: prodejna potravin a smíšeného zboží "U Hubínků", hospoda "U Sejků", penzion Hubačov, vinárna Hrusice, prodejna nábytku "Rona", zahradnictví, kovárna, zámečnictví, truhlárna, autodoprava J. Vávra. Na katastrálním území obce nepodnikají žádné právnické osoby. Převážnou část zemědělské výroby v naší obci obhospodařují F. Čihák, ing. P. Vávra, J. Hanuška, J. Vávra a J. Brabec a samozřejmě mnoho dalších drobných vlastníků půdy. Pro zlepšení životních podmínek hrusických obyvatel byla v poslední době část obce Hrušov plynof i kována. Pro větší informovanost obyvatel i návštěvníků Hrusic byla zcela rekonstruována síť veřejného rozhlasu.
Samozřejmě, že současný stav životního prostředí i životních podmínek v obci Hrusice není úplně uspokojivý a mnohé by mohlo být zlepšeno. Navíc je velmi znepokojivý trend úbytku trvale žijícího obyvatelstva na katastru obce. Právě do těchto oblastí je zaměřena činnost obecního zastupitelstva, obecního úřadu i samotných obyvatel. Stručný přehled těchto aktivit zaměřených na budoucnost obce Hrusice vyhlíží takto:
- v nejbližších letech plynofikovat celou obec
- v blízké budoucnosti zajistit zdroje pitné vody a realizovat obecní vodovod
- vybudovat kanalizaci po obci a zřídit centrální čističku odpadních vod nebo systém domácích čističek
- rekonstruovat současné elektrické sítě a vystavět nové trafostanice
- během sedmi let postavit 25 nových rodinných domků (to odpovídá zvýšení počtu obyvatel cca o 100 )
- telefonizovat obec (rodinné domky ve 100 % a rekreační chaty v 50 %)
Kromě těchto zcela konkrétních aktivit bude samozřejmě obecní úřad a obecní zastupitelstvo usilovat i všeobecně o vzhled a prosperitu obce. To znamená, že bude chránit a udržovat kulturní památky v obci, podporovat podnikatelské subjekty v jejich počátcích a vytvářet pro jejich podnikání podmínky. Znamená to také podporu zemědělství, protože zemědělci jsou přirozenými hospodáři přírody a tvůrci krajiny.
Nezanedbatelná je rovněž péče o pořádek a čistotu v obci, údržba a opravování místních komunikací a snaha o rozvíjení množství a kvality služeb poskytovaných obyvatelům, rekreantům i návštěvníkům Hrusic.
Úkolů je mnoho a jsou velmi náročné. Nicméně nesmírně dlouhá a bohatá minulost, kulturní význam a přirozená malebnost a krása Hrusic si to zasluhují. Jedině tak mohou Hrusice, rodiště malíře Josefa Lady, být vždy pro každého návštěvníka nezapomenutelným zážitkem a milou vzpomínkou. A tak by tomu mělo vždy být.

16. 2. Ljuba

Zítra: Miloslava

obr_5.jpg

obr_2.jpg

obr_1.jpg

Návštěvnost stránek

250805