Obec Hrusice
Rodná obec Josefa Lady založena roku 1205
kostel
Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Územní plán Hrusice - Zahájení 2. opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Hrusice

Územní plán Hrusice - Zahájení 2. opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu HrusiceVyvěšeno: 7. 7. 2020
Sejmuto: 18. 8. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu ust. §§ 52 a 53 stavebního zákona a ust. § 172 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení 2. opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Hrusice
Projektantem územně plánovací dokumentace je Ing. arch. Jaroslav Sixta – C.H.S. Praha s.r.o., Osadní 12, 170 00 Praha 7.
2. opakované veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční
dne 10. srpna 2020 (pondělí) v 15:00 hodin
v zasedací místnosti (1. poschodí, dveře č. 120) Městského úřadu v Říčanech, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany


Návrh ÚP Hrusic je vystaven k veřejnému nahlédnutí:

  • na odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ v Říčanech nahlížení (Komenského nám. 1619/2, Říčany, 1. patro, č. dv. 126) v doporučených termínech: pondělí a středu 7.30 – 12.00 a 12.30 – 17.30 hod., nebo po předchozí telefonické domluvě na tel. 323 618 270
  • na www.ricany.cz
  • na Obecním úřadu v Hrusicích, Hrusice 142, 251 66 Hrusice. Každé pondělí a středu 9.00 – 12.00, a 16.00 – 19.00 hod. (doporučený den a doba), nebo po předchozí telefonické domluvě na tel. 323 655 326, 601 392 596.
  • na www.obec-hrusice.cz


V souladu se zněním shora uvedeného zákona upozorňujeme:

  1. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
  2. Nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání může každý písemně uplatnit své připomínky, a dotčené osoby (viz odst. 1) námitky proti návrhu ÚP v rozsahu jeho úprav, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.
  3. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného projednání stanoviska k návrhu ÚP v rozsahu jeho úprav.
  4. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
  5. Písemné námitky, připomínky a stanoviska zasílejte na Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Komenského nám. 1619/2, 251 01 Říčany.


Oznámení se doručuje dotčeným orgánům, sousedním obcím a obci, pro kterou je územní plán pořizován, jednotlivě.


Ing. Angelika Nováková
referent odboru územního plánování
a regionálního rozvoje

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 7. 07. 2020 17:30
registrace-rozhlas