Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Potřebuji zařídit > Žádost o zrušení trvalého pobytu

Žádost o zrušení trvalého pobytu (adresy bydliště)

Žádost ke stažení

1. Základní informace
Lze požádat o zrušení údaje o trvalém bydlišti osobě (pouze) na dané adrese již nebydlící. Upozornění: nelze požádat o zrušení ke své osobě – nelze se tzv. nahlásit na úřad. Evidování údaje o místu trvalého pobytu na úřadě je pouze dočasné, jako výsledek dále uvedeného správního řízení pro osobu, jíž je úředně zrušen údaj o dosavadním trvalém pobytu, do doby přihlášení na nové místo trvalého pobytu. Údaj o bydlišti se standardně změní pouze přihlášením na nové trvalé bydliště.

2. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
Žádost podává oprávněná osoba, jíž je držitel nájemní smlouvy k danému objektu, nebo vlastník tohoto objektu (nemovitosti).

3. Jaké jsou podmínky
Žadatel doloží a prokáže ve správním řízení splnění zákonných podmínek pro vyhovění jeho žádosti, tj. že je oprávněnou osobou, navrhovaná osoba pozbyla nebo nemá oprávnění k užívání objektu, a také se zde již nezdržuje.

4. Postup řešení
Podáním žádosti do podatelny úřadu, a to osobně (formulář viz níže), poštou, datovou schránkou, nebo elektronicky s certifikovaným elektronickým podpisem (zároveň je nutno zaplatit správní poplatek – viz níže). Žádost projedná ve správním řízení obecní úřad Hrusice.

5. Na které instituci životní situaci řešit
Obecní úřad Hrusice

6. Jaké doklady je nutné doložit
Oprávněná osoba dokládá (k žádosti):

  • Nájemní smlouvu. Výpis z katastru nemovitostí se po 1. lednu 2016 již nedokládá. Správní úřad si vlastnictví žadatele ověří vlastním náhledem do KN.
  • Rozhodnutí soudu o zbavení užívacího práva k bytu (nebo objektu) osoby, jíž má být údaj zrušen.
  • Dohodu manželů o dalším užívání bytu v souvislosti s rozvodem manželství.

Další nutné doklady:

  • Jsou-li v nájemní smlouvě uvedeni další nájemci, je nutné, aby žádost podali všichni. Manželé jsou spolunájemci.
  • Majitel bytu nebo jeho nájemce také musí doložit předchozí vazbu na daný byt osoby, jíž žádá zrušit údaj o trvalém pobytu.
  • V případě, že má žadatel zřízenou datovou schránku, uvede také její ID, neboť je přednostně obesílán touto cestou.

7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Formulář viz Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob(y). K vyzvednutí také v kanceláři obecního úřadu.

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
Žádost je od 1. ledna 2016 zpoplatněna částkou 100.- Kč za každou osobu navrženou k projednání. Poplatek lze uhradit hotově v podatelně úřadu, nebo bezhotovostní platbou na č. účtu  23510329/0800, variabilní symbol 1361131415, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení žadatele. Referent správního řízení si úhradu ověří.

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
60 dnů, v případech omluv účastníků řízení z jednání apod. se lhůta přiměřeně prodlužuje. Do této doby se nezapočítává doba stanovená na doplnění žádosti na základě výzvy správního orgánu žadateli.

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
Osoba(y), jimž je žádáno zrušit adresu pobytu. Dále spolunájemce, případně spolumajitel nemovitosti.

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
V případě potřeby vyzve správní orgán žadatele k doplnění své žádosti, nebo jej předvolá k ústnímu  vyjádření do protokolu, případně vyzve k navržení důkazů či svědků.

12. Elektronická služba, kterou lze využít
Lze využít elektronického podání na zdejší podatelnu, v případě, že je podepsána certifikovaným podpisem, nebo do datové schránky (je však nutno zároveň zajistit dodání požadovaných příloh.)

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

14. Jaké jsou související přepisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vše v platném znění.

15. Jaké  jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu Hrusice k Středočeskému kraji.

16. Kontaktní osoba
Dotazy odpovíme v úředních hodinách na obecním úřadu Hrusice nebo na tel. 323 655 326.