Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Potřebuji zařídit > Kácení dřevin

Kácení dřevin

Žádost ke stažení

Pojem dřevina označuje dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), zkráceně dřevinu rostoucí mimo les. Jedná se o strom či keř rostoucí jednotlivě i ve skupinách ve volné krajině i v sídelních útvarech, mimo pozemky určené k plnění funkce lesa. Dřeviny jsou obecně zákonem chráněny před poškozováním a ničením. Ke kácení dřevin je v zásadě nutné opatřit si povolení orgánu ochrany přírody. Povolení se nevyžaduje u stromů s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a dále pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Pokud je však dřevina součástí významného krajinného prvku (rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy nebo registrovaného VKP) nebo stromořadí, je třeba opatřit si povolení ke kácení vždy, viz § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 189/2013 Sb.“).

Kácení dřevin na základě povolení

Povolení ke kácení dřevin může být vydáno na základě žádosti pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení významu dřeviny z hlediska funkčního a estetického. Závažné důvody vždy vyhodnocuje příslušný orgán ochrany přírody.

Povolení ke kácení dřevin vydává příslušný orgán ochrany přírody.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (viz vyhláška č. 189/2013 Sb.). Dobu kácení obvykle povolení závazně stanoví, žádost je však možno podat kdykoliv během roku.

Náležitosti žádosti

Žadatel musí dle § 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb. v žádosti doložit své vlastnické právo či nájemní právo, případně obdobné uživatelské právo k příslušným pozemkům, na kterých dřevina roste, pokud je nelze ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením (pokud není vlastník zároveň žadatelem. V. zásadě totiž není možné kácet dřeviny na cizích pozemcích bez souhlasu jejich vlastníka.

Je-li pozemek ve vlastnictví více osob, mohou si tyto osoby na základě vzájemné dohody určit zástupce, který bude při podání žádosti ostatní vlastníky zastupovat na základě plné moci, která nemusí být úředně ověřena.

Žádost musí kromě náležitostí výše uvedených obsahovat přesnou identifikaci žadatele; specifikaci konkrétní dřeviny (druh, případně rod, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, příp. plocha keřového porostu, parcelní číslo pozemku, na němž dřevina roste, katastrální území, stručný popis umístění dřevin a situační nákres) a náležité odůvodnění žádosti (z jakého závažného důvodu žadatel o povolení kácení žádá). Žádost musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určena a podpis osoby žadatele.

Obecné náležitosti žádosti jsou uvedeny v § 45 odst. 1, resp. v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Náležitosti žádosti o povolení ke kácení upravuje § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.

Orgán ochrany přírody může dle § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli provedení přiměřené náhradní výsadby tak, aby byla kompenzována ekologická újma vzniklá pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, maximálně však na dobu pěti let.

Kácení dřevin na základě oznámení

Zákon č. 114/1992 Sb. upravuje také zvláštní případy, kdy není třeba žádat o vydání povolení ke kácení. Povolení není dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. třeba:

  • ke kácení z pěstebních důvodů (tzn. za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů)
  • při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků
  • k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
  • k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy po této dráze
  • ze zdravotních důvodů

Kácení z těchto důvodů však musí dotyčná osoba písemně oznámit příslušnému orgánu ochrany přírody nejméně 15 dnů předemNa celém území CHKO, nejde-li o vojenské újezdy, a mimo území CHKO na území NPR a NPP je příslušným orgánem Agentura. Příslušný orgán ochrany přírody pak může rozhodnout o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení. V případě dstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy po této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu. 

Povolení dále není potřeba v případech, kdy dřevina svým stavem bezprostředně ohrožuje život či zdraví osob nebo pokud hrozí škoda značného rozsahu (§ 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.). V této situaci je možné dřevinu neprodleně pokácet a oznámit to orgánu ochrany přírody dodatečně, do 15 dnů od provedení kácení (děje se tak zejména v důsledku živelných pohrom).

Oznámení o kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podle správního řádu dle § 4 odst. 2 vyhlášky č. 189/2013 Sb. obsahovat doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li oznamovatel vlastník pozemku, s výjimkou pokud jde o kácení z důvodu bezprostředního ohrožení života či zdraví nebo pokud hrozí škoda značného rozsahu (§ 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.) a s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav, specifikaci konkrétní dřeviny (druh, případně rod, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí, příp. plocha keřového porostu, parcelní číslo pozemku, na němž dřevina roste, katastrální území, stručný popis umístění dřevin a situační nákres) a dále náležité odůvodnění žádosti (v případě kácení dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb. dále doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup). Oznámení musí dále obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis a identifikaci osoby žadatele.

Péče o dřeviny rostoucí mimo les

Péče o dřeviny rostoucí mimo les, zejména jejich ošetřování a udržování, je dle zákona č. 114/1992 Sb. povinností jejich vlastníků. K ošetřování dřevin (např. provedení příslušných řezů, instalace bezpečnostních vazeb apod.) není třeba zvláštního povolení ani souhlasu (nejedná-li se o památné stromy).

Převzato z webu http://www.ochranaprirody.cz/

Vyplněnou žádost doručte osobně na podatelnu obecního úřadu Hrusice nebo zašlete elektronicky (e-mail, datová schránka) či poštou.