Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Hrusice > Povinné informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Hrusice

2. Důvod a způsob založení

Obec Hrusice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Obecní úřad Hrusice
 • Mateřská škola Hrusice, p. o.

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Hrusice
  Ke Hřišti 142
  251 66 Hrusice

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Hrusice
  Ke Hřišti 142
  251 66 Hrusice

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 7-12 a 13-17 hod.
  Středa 7-12 a 13-17 hod.

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 323 655 326

  mobilní telefon: +420 606 742 823
 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obec-hrusice.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Ke Hřišti 142
  251 66 Hrusice
  Příjem elektronických dat na nosičích USB, CD/DVD disk

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 23510329/0800

Místní poplatky se platí na základě platební výzvy po přihlášení k platební povinnosti.
Místní poplatky lze dále platit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně obecního úřadu.

6. IČO

00240222

7. DIČ

CZ00240222

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence (V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.)

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.