Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Důležité informace > Návrh závěrečného účtu obce Hrusice za rok 2023

Návrh závěrečného účtu obce Hrusice za rok 2023Datum konání:
20.3.2024
Datum ukončení:
10.4.2024

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet dle § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je zveřejněn na na úřední desce nejméně 15 dní před dnem zahájení jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Hrusice. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané obce uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce Hrusice.

Předmět činnosti

Obec Hrusice je uvedena v platném seznamu krajů, okresů a obcí v České republice, sestaveném Ministerstvem vnitra dle ust. § 17 Zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění a vyhlášeném formou Malého lexikonu obcí České republiky. Postavení obce je dáno Zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění.

Statutární zástupci obce

Členové Zastupitelstva obce Hrusice od ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hrusice dne 17.10.2022. Mgr. Petr Sklenář, starosta, Mgr. Dana Härtingová, místostrosta, Mgr. Jan Kopecký, Martina Procházková, Miroslav Strnad, Ing. Stanislav Lakosil, David Čihák, JUDr. Monika Bayerová, Ph.D., Tomáš Staněk

Plnění rozpočtu obce Hrusice

Zastupitelstvo obce Hrusice schválilo rozpočet obce na rok 2023 na svém zasedání dne 13.12.2022. Skutečné hospodaření obce bylo uzavřeno ke dni 31. 12. 2023 přebytkem ve výši 1 389 732,91 Kč.
Podrobný rozpis čerpání rozpočtu v členění dle rozpočtové skladby je uveden v příloze Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

Příspěvkové organizace zřízené obcí

Obec Hrusice je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace, která je samostatným právním subjektem. Mateřská škola Hrusice, ředitelka Lenka Rajdlová.

Organizační složky obce

Obec Hrusice k plnění svých úkolů a zabezpečení veřejně prospěšných činností zřídilo tyto organizační složky bez právní subjektivity:

  • Obecní knihovna Hrusice
  • Jednotka požární ochrany Hrusice

Podrobný rozpočet knihovny a jednotky požární ochrany a jejich plnění v členění dle rozpočtové skladby je uvedeno v příloze Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Obec Hrusice v souladu s § 17 odst. 4 Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a § 42 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zadala přezkoumání hospodaření obce Hrusice za rok 2023 Středočeskému kraji, odboru kontroly. Přezkoumání hospodaření uzavřel auditor s následujícím závěrem: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.

Závěrečný účet - návrh