Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Občané > Důležité informace > Ptačí chřipka - zákaz venkovního chovu

Ptačí chřipka - zákaz venkovního chovuDatum konání:
9.12.2022
Datum ukončení:
31.1.2023

Ptačí chřipka - Zákaz venkovního chovu drůbeže v celé ČR

Mimořádná veterinární opatření od 14.12.2022 pro celou ČR:

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů se od 14. 12. 2022 zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu.

V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků. Aktuální informace k problematice jsou k dispozici na webu SVS.


Hrusice - Opatření od 9.12.2022

 

TEXT OPATŘENÍ

Počet stavu drůbeže/ptáku dle článku níže hlaste na ou@obec-hrusice.cz nebo na tel. 606 742 823, popřípadě nám doručte sčítací list (docx).

 

Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje:

 1. držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do hospodářství; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeny
  na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;
 2. provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do hospodářství či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit KVS na nepřetržitě dostupnou krizovou linku +420 720 995 204
 3. používat na vstupech a výstupech do a z hospodářství či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy;
 4. uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do hospodářství či chovu nebo je opouštějí, a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu z chovu nebo hospodářství;
 5. vést záznamy o všech osobách, které hospodářství či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejich tlumení a zpřístupnit je KVS na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou ptáci chováni;
 6. umožnit úřednímu veterinárnímu lékaři provedení klinické prohlídky zvířat včetně případného odběru vzorků a poskytnout mu potřebnou součinnost
 7. v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně.
 8. poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 14.12.2022
  1.  Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název)
  2. Adresa (sídlo) chovatele
  3. Kontaktní osoba
  4. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon)
  5. Adresa místa chovu ptáků
  6. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora,…)
  7. Počty drůbeže chovaných v hospodářství dle kategorie:
   1. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky)
   2. Vodní (husy, kachny)
   3. Ostatní (pštros, pávi)
   4. Holubi
   5. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní)
   vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.

V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:

 1. přemisťovat celá těla mrtvých volně žijících a chovaných ptáků nebo jejich částí z uzavřeného pásma ke zpracování nebo k neškodnému odstranění v podniku schváleném pro uvedené účely v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009;
 2. neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;
 3. provádět přepravu zvířat a produktů přes uzavřené pásmo
  1. bez zastávky nebo vykládky v uzavřeném pásmu;
  2. s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic
  3. a s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají ptáky;
 4. přepravovat vedlejší produkty živočišného původu pocházející z uzavřeného pásma a přepravované mimo toto pásmo pouze s veterinárním osvědčením vydaným úředním veterinárním lékařem KVS, které upraví podmínky jejich přemístění z uzavřeného pásma, KVS může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla za podmínek stanovených v nařízení Komise 2020/687 na základě žádosti provozovatele;
 5. provádět odběr vzorků v chovech či hospodářstvích v uzavřeném pásmu, která chovají drůbež nebo volně žijící ptáky, k jiným účelům než k potvrzení nebo vyloučení nákazy pouze na základě povolení vydaného ze strany KVS;
 6. používat k přemísťování chovaných ptáků a produktů z nich v rámci uzavřeného pásma, z něj, do něj a přes něj pouze takové dopravní prostředky splňující tyto požadavky:
  1. dopravní prostředky musí být konstruovány a udržovány tak, aby se zabránilo jakémukoli úniku nebo útěku zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat;
  2. po každé přepravě zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat ihned musí být dopravní prostředky vyčištěny a vydezinfikovány a v případě potřeby následně znovu vydezinfikovány a v každém případě vysušeny nebo ponechány vyschnout před každým novým naložením zvířat nebo produktů, přičemž čištění a dezinfekce dopravního prostředku musí být provedeny přípravkem s účinnou dezinfekční látkou a náležitě zdokumentovány.

Čl. 3 - Další opatření v uzavřeném pásmu, doba jejich trvání

(1) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje:

 1. zákaz přemisťování (pro účely tohoto nařízení se tím rozumí včetně nákupu, prodeje, darování apod.) chovaných ptáků z a do hospodářství či chovů umístěných v uzavřeném pásmu;
 2. zákaz přemisťování vedlejších produktů živočišného původu (dále jen VPŽP) z ptáků z hospodářství či chovů kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí, tj. např. zákaz přemisťování či rozmetání použité podestýlky, hnoje, kejdy nebo použitého steliva, zákaz doplnění stavů pernaté zvěře a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí v uzavřeném pásmu;
 3. zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek drůbeže a jiné shromažďování chovaných ptáků
 4. zákaz lovu pernaté zvěře;
 5. zákaz přemisťování násadových vajec z hospodářství či chovů v uzavřeném pásmu;
 6. zákaz přemisťování čerstvého masa včetně drobů z chovaných a volně žijících ptáků z chovů, jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v ochranném pásmu;
 7. zákaz přemisťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže z potravinářských podniků v ochranném pásmu, pokud tyto nebyly ošetřeny způsobem uvedeným v příloze VII nařízení Komise 2020/687;
 8. zákaz přemisťování vajec či tekutých vajec k lidské spotřebě z hospodářství či potravinářských podniků v ochranném pásmu;

(2) Na základě žádosti provozovatele o výjimku může KVS rozhodnout za podmínek stanovených nařízení Komise 2020/687 o povolení výjimky ze zákazů uvedených v odst. 1., které jsou rozdílné pro ochranné pásmo a pro pásmo dozoru.
(3) Opatření v ochranném pásmu tohoto nařízení se zruší tehdy, pokud uplynula doba 21 dní od vydání tohoto nařízení Státní veterinární správy a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 39 nařízení Komise 2020/687. Po zrušení ochranného pásma budou nadále uplatňovány v celém uzavřeném pásmu opatření jako pro pásmo dozoru.
(4) Opatření v pásmu dozoru tohoto nařízení se zruší tehdy, pokud uplynula doba 30 dní od vydání tohoto nařízení a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 55 nařízení Komise 2020/687 a zároveň v ochranném pásmu byly splněny požadavky stanovené v článku 39 nařízení Komise 2020/687.

Čl. 4 - Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

 1. 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
 2. 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu